Kitaaba Seenaa Ummata Oromoo Pdf

Get your team aligned with all the tools you need on one secure, reliable video platform. Kun haqa seenaa Oromoo keessatti mul'ate dha. With a twinkle in his eye. Kurmaana bardhibbee tokkoof ummata Oromoo dammaqsuu, barsiisuu, ijaaruu fi qabsoo hiree murteeffannaaf warraaqsa godhamu humneessuu keessatti gumaachi SBOn taasisaa yoona gahe guddaadha. afaan amaratiin “Lazii hullu Qimamuu Mammo naw jedhe”jedhu. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Gadaan Tuulamaa ummata biratti amanamummaa guddaa qaba. faaydaan bu'aa diiniif duniyaa kan hedduu tahe hajjirraa akka argamu ibsamee jira. dureen isaa Kudhaama Seenaa jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse. afaan-oromoo. Sirna eebba kitaaba kanarratti hayyoonni fi, keessummoonni kabajaa hedduun qoodarraa fudhachuu kan nutti human obbo Kaalid, seenaan ummata Oromoo kanaan dura awwaalamee ture, hayyoota keenyaan muldhachuun isaa daran kan nama gammachiisuudha jedhan. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun "Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Artisti Usumaayyoon jiruu fi jireenya isaa keessatti dalagaa aartiin inni uummata isaaf kaa'ee darbe ammo artisti Usmaayyoo bara dhufaa darbu hunda akka yaadatamu isa taasisa. Oromiya Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa. Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni Oromoo (Baale) muraasni fiixee-kibbaa Itoophiyaa har'aa keessa waggaa kumaa ol jiraacha akka turan walii galu. Guyyaan kun guyyaa ilmaan Oromoo qaroo fi muratoo ta'an, fedhii fi sadoo jireenyaa isaanii dhiisuun, bilisummaa saba isaaniif jecha lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne itti wareegan itti yaadaannuu fi kabajnuu dha. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Lakkofsi ummata magaala Finfinnee/MF keessaa baayyinni ummata Oromoo barabaraan gadi adeema. This banner text can have markup. Waggaa 132 dura ji'a Muddee gaafa 29, bara 1887 guyyaa akka arraa gootoonni Oromoo akaakoolee fi habaaboolee. Artisti Usumaayyoon jiruu fi jireenya isaa keessatti dalagaa aartiin inni uummata isaaf kaa'ee darbe ammo artisti Usmaayyoo bara dhufaa darbu hunda akka yaadatamu isa taasisa. May 2, 2012- Explore arfasseoromia's board "OROMIA" on Pinterest. Sirna eebba kitaaba kanarratti hayyoonni fi, keessummoonni kabajaa hedduun qoodarraa fudhachuu kan nutti human obbo Kaalid, seenaan ummata Oromoo kanaan dura awwaalamee ture, hayyoota keenyaan muldhachuun isaa daran kan nama gammachiisuudha jedhan. Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. Seenaa oromoo musa 8 months ago. This is the Qubee known to us today. Oromiya Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa. Jecha saadiit isinii. Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni Oromoo (Baale) muraasni fiixee-kibbaa Itoophiyaa har'aa keessa waggaa kumaa ol jiraacha akka turan walii galu. Oromummaa argachuu. Oromoon ummata aadaa, duudhaa, seenaafi ooltee bultee gabbataa qabuudha. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. com] - Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Kunimmoo afoola ummata Oromoo darbaa dabarsaa asga'een kan walfakkaatu yoo ta'u, maddi saba Oromoo akkuma Oromoon himatuufi qorattoonni seenaa mirkaneessan biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kana keessa ta'uufi abbaa biyyummaa isaa immoo qubattoota alaa dhufaniin dhabuu isaa haalaan kan nama hubachiisudha. Baayyinni ummata Oromoo, kan afaan Oromoo afaan dhalootaa taheef, miliyoona afurtama tahu. Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Oromo Liberation Front (OLF) Lakk/NO. Sirna eebba kitaaba kanarratti hayyoonni fi, keessummoonni kabajaa hedduun qoodarraa fudhachuu kan nutti human obbo Kaalid, seenaan ummata Oromoo kanaan dura awwaalamee ture, hayyoota keenyaan muldhachuun isaa daran kan nama gammachiisuudha jedhan. Bilisummaan yoo lafti, qabeenyaanii fi duniyaan humnaan ummata Oromoo irraa fudhatame hin deebine. Dhaabichi gaafuma dhaabatu, rakkoo ummata Oromoo haalan hubutee, rakkoo sanaaf furmaata laachuf kan dhaabbate ta’us, finciltoonni kaabaa garuu maqicha dhaabaa fayyadamuun Dargii kuffisuuf kan itti fayyadamanii dha. Humni gabroomsaa dachii fi sammiin lole kamuu humna ummata moohee hin jiru. We are not the biggest but we are working hardest. 2019/10/20 21:19 📮CHANALOTA TELEGRAMA ODUULEE AFAAN OROMOO. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. SEO Bewertung von bilisummaa. Obbo Baqqalaan qorra, cabbii, bokkaa fi aduu utuu hin sodaatiin hiriira bahuu, hawaasa Seenaa oromoo ijaaruu, gorsuu, ebbisaa kan turan hangafa Oromoo ti. Obbo Abdusabur Aliyyee Teessoo, abbaa waraanaa guddaa turan yeroo Dhoombir fi Sawraallee. Ammaas tanaan seenaa ummaata guddaa kanaa guutumatti barreeyfamee jira jachuu utuu hin ta'in gaaffiilee Oromoon tokko. User lists Similar Items. Badhaasni idil-addunyaa kun bu'aa hojii hoggansa paartiifi qabsoo ummata keenyaa ta'uu isaa amana. Fiilmiin Afaan Oromoon soneeffamanii fi ummata Oromoo biratti seenaa guddaan yaadataman, kan akka Dukkanaan Duuba, Fuula dhokatee fi Jilbeebbii kan jedhaman yoo ta’u boodarra kan bahan Qaanqee, Hadhaa, Qoraattii Gadameessaa, Eelaa fi kan kana fakkaatanii fi maqaa isaanii kan hin yaadanne hanga baroota dhiheenyaatti hedduutu burqan. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji'a Seenaa Dubartootaati. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. Haalli akkasii yeroo sanatti waan hin beekamneef dubbichi nama kitaaba kana barreesse fi qondaaltoota mootichaa baay’ee kan rifachiise ture. "Akka sagalee Waaqayyooti kitaaba Qulqulluu dubbisuuf namni tokko afaaniifi lapheesaatiin, qeensa qubaan, eegumsa dammaqinaan, haasa'a Waaqayyoo keessattidubbisuu qaba. Seenaan oromoo kan eenyuuyyuu beeku oromoon biyya alaatii kan hin dhufnee fii lammiilee gaanfa afrikaa bahaa kana keessaa sadarkaa duraatif argamee fii lammii kuushi akka ta'es kan beekamu yommuu ta'umaddi oromootaas asuma biyya isaa keessa madda walaabuu akka ta'es dhaloota boruu dhaalchisuuf seenan hojjatamaa jiruu akkuma beekamutti seenaa bara dheeraa kan lubbuun sabboontota hedduu itti. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa Kitaaba Qulqulluu dubbisuuf salphaa taʼe dha. With a twinkle in his eye. It is type of story which has passed down from generation to generation and told to teach a lesson about different issues. Eenyummaa ummata Oromoo calaqqisiisa. ly/2eNcYxy 74309d7132. [edit]Seenaa Oromoo. Orumummaa dhigaan qofa osoo hin taane simannaa ummata Oromoonis kan argamudha. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka'e hedduun. Obbo Baqqalaan qorra, cabbii, bokkaa fi aduu utuu hin sodaatiin hiriira bahuu, hawaasa Seenaa oromoo ijaaruu, gorsuu, ebbisaa kan turan hangafa Oromoo ti. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. "Akka sagalee Waaqayyooti kitaaba Qulqulluu dubbisuuf namni tokko afaaniifi lapheesaatiin, qeensa qubaan, eegumsa dammaqinaan, haasa'a Waaqayyoo keessattidubbisuu qaba. keessatti nama dhuunfaa tokkorratrti kan geggeeffame seenaa hawaasummaa uummata balaa Oromoo ilaaluuf kan yaaledha. 2019/10/20 21:19 📮CHANALOTA TELEGRAMA ODUULEE AFAAN OROMOO. Sochiin Dargaggootaa fi sabboontootaa bu'ura Waraana Bilisummaa Oromooti. Seena Ummata Oromoo Odeeffannoo Haaraa Diraamaa Afaan Oromoo Baqqalaa Tafarraa Ayyaanaa: Seenaa Magaalaa Amboo. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa'ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. mana hidhaa itti sodaatanii diinaaf bitaman seenaa ta'ee jira. Seenaa Gabaabaa Ummata Oromoo. kan isa balaalefatuu fi kan jiraachuu isaa mormuun isa. Kitaaba muummicha ministeetaa dr. irratti hojjataa kan ture, bareefamoota Seenaa Ummata Oromoo kan ilaalan hedduu mana isatii argamaniiru. Shibbiruun barataa cimaa hegereef kan yaadu, tokkummaa barattootaa oromoo kan leellisuu, Oromoo lagaaf amaantiin kan hin qoonnee, abdii biyyaaf maattii isaa ture. Kanaafuu seenaa Oromoo isa diinni awwaale mul’isuun, aadaa isaa tuffatame deebisee ijaruun, namummaa Oromoo dhitamee bilisoomisuun, Oromummaa dha. Ergaa tokko qofa afaan oromoo. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Qabsaa'oon gama hundaan waan irraa eegamu bakkaan ga'uuf halkanii guyyaa hojjachaa jiru. By Rabbirraa Rufo on Wednesday, November 30, 2011 at 4:45pm. On Uummata Oromoo waliin ta'uun. Ka'umsi Oromoo eessaa akka ta'e sirriitti hubachuuf qorannoon dabalataa barbaachisuyyuu, Oromoon jalqabarratti akka horsiisee-bulaatti fi/ykn gartokkeen qotee-bulaatti jiraachaa ture jedhamee amanama. Oduu Durii Oromoo Oduu Durii (also called Durdurii) is part of Afan Oromo Language oral literature which is equivalent to fables in English. G (2005) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. Amantaa kana daran kan naa cimse kitaabota barbaachisummaa mirga dhala namaa ibsan, haalaa fi amaloota abbaa irree (kan Aristotle abbaa irree itti xiinxale), fi seenaa abbootii irree keessaafuu kan Nazi fi Stalin faa dubbisuu kiyya ture. Oromticha Qulqulluu Jaarraa 20ffaa- Wareegamaa Qulqulluu Abune Pheexiroos "Gammachuu cubbuudhaan argamu irra uummata Waqaayyoo waliin gadadoo arguu filate" Ibroota 11:25 Bara 1875 Fichee Salaaletti maatii qote bulaa irraa dhalatan. Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. jeamurraa waraabame afaan oromoootin isinii dabarsu namni kitaaba kana afaan oromoootin. Kun immoo kan har'a uumame osoo hintaane, duudhaa ummata keenyaa kan darbaa darbee dhufeedha. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Seenaa oromoo musa 8 months ago. Seenaa Taayyee Tafarraa Guumaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tarraffaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tafarraa, abbaa isaa Obbo Tafarraa Guumaa fi harmee isaa adde Caaltuu Birru irraa, Onkoloolessa 15, bara 1948 koonyaa Waajetii Suphee, aanaa Gimbii, Oromiyaa lixaa keessati dhalatee. Gadaan Tuulamaa ummata biratti amanamummaa guddaa qaba. Bara chaartaraa WBOtti dabalame. Kitaabni beekaa, barataa fi wallaalaa hunda isaanii ni fayyada, waliigalatti kitaabni kitaaba hedduu ummata fayyadu, aqiidaa Ahlus-. CLICK for map of world languages & regional websites. Haala kanaan yeroo barreeyse Baahireen dogoggora gurguddaa keessa seene. Yaboo/ Furmaata Meeshaaleen ulfoo aadaa oromoo waa'ee sabichaas ta'ee seenaa ummata gurraachaa beekuufis ta'ee qorachuuf murteessoo waan ta'aniif kan gadii taasifamuu qabu. kitaaba seenaa fi qabsoo egeree oromoo irratti xiinxalaa fi tarsiimoo isin lafa keessan waan addaati. Sirna eebba kitaaba kanarratti hayyoonni fi, keessummoonni kabajaa hedduun qoodarraa fudhachuu kan nutti human obbo Kaalid, seenaan ummata Oromoo kanaan dura awwaalamee ture, hayyoota keenyaan muldhachuun isaa daran kan nama gammachiisuudha jedhan. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Keessumaa aadaafi faalasaama ummata kanaa gadifageenyaan yoo ilaalan barnootaaafi iccitii jireenyaa lakkaa'amee hindhumne, kanneen qaroominaaf xurree ykn raacitii ta'anii tajaajilaa jiran hedduudha. Imaanaa wareegamtoota isaa cabsuus miti. Magaala kaayiroo gabaa gabroota keessa utuu imalaa jiru, shamarree bareeddu tokko arge. Harmee oromiyaa Yaa badhaatuu biyyaa, Si bilisoomsudha Ani kayyoon tiyya. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Iddoo kabaja lammitu lammif birmaata jedhu kana irrati maqllaqinni guuraamu marri isaatu akka ummaata oromoo naannoo sumalee irra buqa'aanif akka oolu ibsameera. Gosoota Oromoo bal'inaan akkataa caasatiin kaayamaniiru. Odfafaanoromo. Look at most relevant Macaafa qulqulluu afaan oromoo pdf websites out of 15 at KeyOptimize. Sababni isaas jireenya jaarmaya isaanii kan irratti hundaa'u caalaa hojjatee ummata amansiisuu osoo hin taane akka jechaa waaqaatti namni biraa shakkii irratti qabu jiraachuu dhabuu dha. Jecha saadiit isinii. Kun haqa seenaa Oromoo keessatti mul'ate dha. Abiyyi Ahmediitiin barraaye Ida'amuu kan jedhu #PDF dhaan yoo feetan "download" godhaa dubbisaa. Gootoota Wareegamtoota Calii Calanqoo Haa Yaadannu. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. Download our kitaaba seenaa ummata oromoo eBooks for free and learn more about kitaaba seenaa ummata oromoo. Har'a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Bara chaartaraa WBOtti dabalame. Tokkummaa Jaarmayoolee fi Gurmuulee ABO Bilisummaa fi Abbaa Biyyummaa Oromoo Dhugoomsuuf Tokkummaan Dhaabbilee Siyaasa Oromoo Murteessaa dha! (Download in. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji'a Seenaa Dubartootaati. (Oromoo) Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. Kitaabni beekaa, barataa fi wallaalaa hunda isaanii ni fayyada, waliigalatti kitaabni kitaaba hedduu ummata fayyadu, aqiidaa AhlusSunnaa wal-jamaaaa ni ibsa, karaa salafa. Gootummaan gama hundaan Biyya keessatti rawwatamaa jiru, hegaree seenaa kijibaa Biyya Itooophiyaaf kan xumuraati. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. PDF ebooks Search. Akka Qo'annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay'nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. QORUMSSA WA'E UMMATA (SEENAF MOOTUMMA) FUDHACHUUF BARULE NAMA GARGGARAN. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Qeerroon har'a diina akka ibidda saafaa guggubaa fi Ummata isaaf wabii ta'aa jiru, SEENAA ka'umsa akkasii qaba. They have been one of the parties to historic migrations, and wars particularly with northern Christians and with southern and eastern Muslims, in the Horn of Africa. Bara mootummaan lafti baadiyyaa hundi kan mootummaa akka ta'e labse, sirna abbaa lafaas balleesse. Sirna eebba kitaaba kanarratti hayyoonni fi, keessummoonni kabajaa hedduun qoodarraa fudhachuu kan nutti human obbo Kaalid, seenaan ummata Oromoo kanaan dura awwaalamee ture, hayyoota keenyaan muldhachuun isaa daran kan nama gammachiisuudha jedhan. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. Dandettin keesan kan Inglifaa akka asiin gadditi qorama: Dubbisu – Jechota afaan ingliffa akka dubbisfftan isin gaafatu. lodt zaklad narodowy imibnia ossollnskich wydawnictwo polskibj akadbmii nauk 1990 2. Are you Looking for Claude Davis The Lost Book Of Remedies Program? Does it really work for you? Read our honest review before you buy it. On Uummata Oromoo waliin ta’uun. Hayyonni seenaa dhalootaan Oromoos tahee Oromoo irraa ala tahan,waa’ee seenaa Oromoo Bardhibbee 16ffaa, (gariin Oromo migration jedhu, gariinis Oromo expansion jedhu, ani garuu Return of the Oromojechuun filadha) irratti falmii hunde-jabeessa yoo geggeessan dilas hin dhagahu, hin dubbisu. com] - Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Ummatni Oromoo bara kuma hedduuf akka Gaanfa Afrikaa keessa jiraate, ummata hundee dur-durii tahuu isaa seenaa barreessitoonni ragaa bahanii jiru (Prouty at al, 1981). Miseensonni OPDO osoo hin hafne gaafatama seenaa hin oolle jalaa bahuuf jecha daba ummata Oromoo irratti raaw’atamaa jiru kana ifatti dura dhaabbachuutu isaan irraa eegama. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download > bit. This is the first systematically presented grammar book in Afaan Oromoo or Oromiffaa, written by an Oromo individual using Qubee. Wa’ee Mammoo ilaalchiisee H/Silaseen akkana jedheera. Kun haqa seenaa Oromoo keessatti mul'ate dha. kanaaf beekaa akka keessanii qabaachuun baayee nu boonsa. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. afaan amaratiin “Lazii hullu Qimamuu Mammo naw jedhe”jedhu. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Seenaa Taayyee Tafarraa Guumaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tarraffaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tafarraa, abbaa isaa Obbo Tafarraa Guumaa fi harmee isaa adde Caaltuu Birru irraa, Onkoloolessa 15, bara 1948 koonyaa Waajetii Suphee, aanaa Gimbii, Oromiyaa lixaa keessati dhalatee. Giddu galli Aadaa Oromoo Bakka Dur Uummanni Oromoo Masqala itti gubaa turetti deebi’ee ijaaramuun isaa injifannoo qabsoo Dh. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Kunimmoo afoola ummata Oromoo darbaa dabarsaa asga’een kan walfakkaatu yoo ta’u, maddi saba Oromoo akkuma Oromoon himatuufi qorattoonni seenaa mirkaneessan biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kana keessa ta’uufi abbaa biyyummaa isaa immoo qubattoota alaa dhufaniin dhabuu isaa haalaan kan nama hubachiisudha. Imaanaa wareegamtoota isaa cabsuus miti. Gootummaan gama hundaan Biyya keessatti rawwatamaa jiru, hegaree seenaa kijibaa Biyya Itooophiyaaf kan xumuraati. Deebiin itti kenname sunis, abbaa biyyummaa Oromootiif, Itoophiyaan mataan ishee irra guddaan ummata Oromoo ta'uu ishee bal'inaan kan ibsu dhaamsa guddaa dabarseef. kitaabilee deeggarsaa barumsa Afaan Oromoo kutaa 1- 4. Kanaafuu, carraan argameef, waamichi Mummicha Ministeera Dr Abiyiin taasifame akeeka dhaabni kenya dhaabbateef - sabni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffatu ni tumsa ejjatnoo jedhu qabna. Boombii fi meeshawan Waranaa adda addaa ofi isanitii mana isaa geessanii ka’udhan akka mana isatii argameetti gabasaniiru. Ummata Oromoo bira iyyuu taree, hundeen isaa kan uummatoonni Kuush marti wal-faana qabaachaa turan ta'uu ni mala. jeamurraa waraabame afaan oromoootin isinii dabarsu namni kitaaba kana afaan oromoootin. Akkoo Manooyyee,Aster Gannoo,Masulee Saaqqoo,Gannee Gummittii fi. Achittii gabaa gabrootaatu ture. Ummati Oromoo seenaa keessatti saba biraa ofitti fudhachuun beekama. Addunyaa kana irraa duáan boqochuun hayyicha amantii, afaanii fi barnoota seenaa Dr. Seenaa Oromoo dabsee waan barreeysseef, seena barreeysitoota isa booddee barreeysaniis karaarra dabsee jira. Namoomsaan kitaaba seenaa Oromoo barreesseera. namni Hundsaa Waaqwayyaa jedhamus kitaaba afaan Oromoo 'ABC'BU'UURA AFAAN OROMOOFI AFOOLA OROMOO' jedhu maxxansee dhaloota lammiisaa ta'an biraan ga'ee dirqama isarraa eegamu raawwatee jira. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. With a twinkle in his eye. G (2005) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. lodt zaklad narodowy imibnia ossollnskich wydawnictwo polskibj akadbmii nauk 1990 2. to explore if, as already noted, the socio economic, historical and political problems the poet communicates in his poetry correspond with the life of the Oromo at large, and not just the Boran, is the target of the study(Ful. Mohammad hayyuu kennaa guddaa qabanii fi sabboonaa Oromoo afaan, seenaa fi aadaa saba isaaniif hedduu gumaachani. Aaki Jedhan waa tufan Mammaakan waa himan Miila lama qabaataniif muka lama hin Koran. seenaa Aadaafi Afaan isaanii guddifachuun mirga isaanii ta’ee jira. Diraamaa Afaan Oromoo. Retrying Kitaaba-Barataa-kutaa-12. PD December 15, 2018; MD December 17, 2018 by Seenaa According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government’s rounding up of 3000 people over the past ten days. afaan amaratiin "Lazii hullu Qimamuu Mammo naw jedhe"jedhu. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. Gootummaan gama hundaan Biyya keessatti rawwatamaa jiru, hegaree seenaa kijibaa Biyya Itooophiyaaf kan xumuraati. Seenaa Taayyee Tafarraa Guumaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tarraffaa (1948-2008) Obbo Taayyee Tafarraa, abbaa isaa Obbo Tafarraa Guumaa fi harmee isaa adde Caaltuu Birru irraa, Onkoloolessa 15, bara 1948 koonyaa Waajetii Suphee, aanaa Gimbii, Oromiyaa lixaa keessati dhalatee. dissertations. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. hedduminaan ummata Oromoo biratti fudhatama ol aanaa qaba. Gaaffiifi dheebuu Ummata Oromoo kan ta’e gaaffiin eenyummaa isaas guutummatti akka deebii argatu ta’ee jira. Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Trondheim itti argamani Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba barata a kutaa 8. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Waan ifatti maqaa isaan daldalamu argaa callisuun ummata kanaaf yaadus miti. Macaafa qulqulluu afaan oromoo pdf found at gotquestions. PD December 15, 2018; MD December 17, 2018 by Seenaa According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government's rounding up of 3000 people over the past ten days. Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) jaarmayaa siyaasaa kiyyoo kolonii Habashoota jalaa bilisa bahuuf qabsoo bilisummaa ummatni Oromoo gaggeessu hogganuuf sabbontootaan bara 1973 keessa ijaaramee dha. Yaa nama nama biyya ormaati dhufetti haasa'u, yaa nama nama Biyyaatti haasa'u ciigoon dubbii isaan lamaan jidduu jiru namaa hin galu. Sirni dimookraasii, mootummaa: ummataa, ummataan ijaaramee ummataaf hojjetu ijaaruu kan danda’u, seerri hundaa ol ta’ee hundi seera duratti walqixummaan yoo ilaalame fi qaammi filannoo hoogganu, qindeessuu fi murtii sagalee ummataan darbe labsu, ummata bal’aa fi dhaabota siyaasaa filannoo irraa hirmaatan hunda biratti fudhatama yoo qabaatee dha. Oromummaan seenaa, aadaa fi kara bilisumaa Oromoo ti. Seenaan oromoo kan eenyuuyyuu beeku oromoon biyya alaatii kan hin dhufnee fii lammiilee gaanfa afrikaa bahaa kana keessaa sadarkaa duraatif argamee fii lammii kuushi akka ta'es kan beekamu yommuu ta'umaddi oromootaas asuma biyya isaa keessa madda walaabuu akka ta'es dhaloota boruu dhaalchisuuf seenan hojjatamaa jiruu akkuma beekamutti seenaa bara dheeraa kan lubbuun sabboontota hedduu itti. Kun immoo kan har'a uumame osoo hintaane, duudhaa ummata keenyaa kan darbaa darbee dhufeedha. Haatahu malee, hayyoota Oromoo warra biyyambaa ("diaspora") jiran keessaa warri waayee Afaan Oromoo irratti hojjatan, kanneen qubaan lakkaawamani. With a twinkle in his eye. 50th Anniversary of Oromo Struggle for Freedom led by Gen. Kitaaba (seenaa Oromoo hamma jaarraa 16ffaa) jedhu tokko keessatti qorannoo manguddoota irraa godhameen kan kaayame, irra caalaa gadi fageenyan agarsiisa. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmataa Oromoo ti. Look at most relevant Macaafa qulqulluu afaan oromoo pdf websites out of 15 at KeyOptimize. Sababni isaas jireenya jaarmaya isaanii kan irratti hundaa'u caalaa hojjatee ummata amansiisuu osoo hin taane akka jechaa waaqaatti namni biraa shakkii irratti qabu jiraachuu dhabuu dha. Kaayyoo ABO. They have been one of the parties to historic migrations, and wars particularly with northern Christians and with southern and eastern Muslims, in the Horn of Africa. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Hata'u malee waan kutaan sadeen armaa gaditti keessatti ibsinu seenaa Finfinne qofaa osoo hin taane, seena Oromootis. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Namoomsaan kitaaba seenaa Oromoo barreesseera. Sochiin walii galaa Oromiyaa keessatti bifa adda addaan gaggeeffame, Dhaaba Gaachana Ummata Oromoo kan ta'ee ABOf hundeedha. QORUMSSA WA’E UMMATA (SEENAF MOOTUMMA) FUDHACHUUF BARULE NAMA GARGGARAN. SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO. On-page Analysis, Page Structure, Backlinks, Competitors and Similar Websites. faaydaan bu'aa diiniif duniyaa kan hedduu tahe hajjirraa akka argamu ibsamee jira. Qabsaa'oon gama hundaan waan irraa eegamu bakkaan ga'uuf halkanii guyyaa hojjachaa jiru. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun ummata Oromoo har’a Oromummaa isaa haa beeku malee, seenaa ummanni kun keessa dabree as ga’e ragaa qorannoon deggaramee barreeyfame irraa wanti inni hubatu baay’ee xiqqaadha. Abiyyi Ahmediitiin barraaye Ida'amuu kan jedhu #PDF dhaan yoo feetan "download" godhaa dubbisaa. See more ideas about Oromo people, Obama 2008 and Top search engines. mootummooti abbaa irree ummata hacuucuu fi dhabamsiisuu hin qaban kan jedhu ture. Harmee oromiyaa Yaa badhaatuu biyyaa, Si bilisoomsudha Ani kayyoon tiyya. Arfaaseen Ar faaseen barnoota ishii kan yunivarsiitii xumuraa jirti. With a twinkle in his eye. (Oromoo) Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. kanaaf, qabsoon Ummanni keenya godhaa jiru kabajaa fi ulfina seenaa qaba. kutichi akkuma kitaaba barataafi. Ka'umsi Oromoo eessaa akka ta'e sirriitti hubachuuf qorannoon dabalataa barbaachisuyyuu, Oromoon jalqabarratti akka horsiisee-bulaatti fi/ykn gartokkeen qotee-bulaatti jiraachaa ture jedhamee amanama. lodt zaklad narodowy imibnia ossollnskich wydawnictwo polskibj akadbmii nauk 1990 2. Ummati Oromoo seenaa keessatti saba biraa ofitti fudhachuun beekama. 'NAANII' ~ ASOOSAMA GABAABAA, SEENAA DHUGAA IRRATTI HUNDAA'E. Margaan sangoota bitee gurgura. Oromoonni gaafa ayyaana Irreechaa uffata aadaa, callee, siiqqee, horooroo, ciicoofi waan aadaan of faayanii gara malkaa deemu. Eenyummaa ummata Oromoo calaqqisiisa. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji'a Seenaa Dubartootaati. Tokkummaa Abbootii Gadaa Oromoo uumuu irrattis gumaacha guddaa godhe. Ummata bal'aa Oromoo fi Dhaabni keenya ergama guddaa Ummata Itoophiyaatiin itti kenname, milkeessudhaaf waadaa yeroo itti galetti ummata magaalaa Amboo fi Naannawa ishee waliin taanee kutannoo qabnu ummata biyya keenyaatiif ibsuuf sirna qophaa'e kanarratti argamuu kootiif gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuun barbaada. 1991 irraa kaasee hanga ABOn chaartara Mootummaa Cehumsaa keessaa bahutti waajjira ABO Jijjigaa keessa ture. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Akka Qo'annoo bara 1994 (akka dhaha Giriigooriyaanitti) baay'nni ummata Oromoo dhbbantaa ummata Itoophiyaa 32. docx - Akeekni ammaan booda qabsoofnuuf milkiiwwan hanga ammaa galmaawan irratti ijaaruudhaan seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonaa haaraya saaquu dha. Dabaree-Seenaa Ummata Oromoo. We are not the biggest but we are working hardest. Seenaa Gabaabaa Raggaasaa Jimmaa Raggaasaa jimmaa ykn Hussein Abbaa Bulguu goota Oromoo dhaloota naannoo jimmaa ti. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji’a Seenaa Dubartootaati. Access popular eBook community where readers discover, share, and connect. Akka kiyeerkigaardifi qo'annoon giraamaaraa laaksilaalaafi seenaa kitaaba Qulqulluu barbaachisaadha,garuuu dubisa dhugaa kitaabaa dursuu qaa. Boombii fi meeshawan Waranaa adda addaa ofi isanitii mana isaa geessanii ka'udhan akka mana isatii argameetti gabasaniiru. Sheekh Mohammad-Rashaad Abdullee- Buulessa Seenaa Oromoo ti KITAABA QAACCEEFFAME Kubee Oromoo-Oromo Encylcopedia · SAMII LAFA. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji'a Seenaa Dubartootaati. Gara fuulduraatti kitaabota biroo Sirna Gadaafi Gurmeessii Lolee Oromoofi Seenaa Oromoo Warjii jedhamu barreessuuf qophiirran jira. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. May 2, 2012- Explore arfasseoromia's board "OROMIA" on Pinterest. Gatiin bilisummaa dhiigaa fi lubbuu tahuu Ummanni Oromoo golee Oromiyaa keessa jiru hundi hubate gatii bilisummaa baasaa jira. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun "Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Jecha saadiit isinii. Kitaaba kana gara Afaan. Diraamaa Afaan Oromoo. Baay'een isaanii sirna barreeffamaa (wirting principle) kan mata mataa isaanii yoo dagaagsan arguun nama yaaddessa. kanaaf, qabsoon Ummanni keenya godhaa jiru kabajaa fi ulfina seenaa qaba. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama. Shibbiruun barataa cimaa hegereef kan yaadu, tokkummaa barattootaa oromoo kan leellisuu, Oromoo lagaaf amaantiin kan hin qoonnee, abdii biyyaaf maattii isaa ture. - Woraqaan qorannoon kun baay'atee qaamota adda addaa ( mana dubbisaa, waajjiraalee aadaa fi turiiziimii fi kan biroo) keessa ol taa'uu qabu. seenaa mallas kan dhugaa 1955-2012 SEENAA "MALLASII" KAN DHUGAA (1955 - 2012) Abdii Borii Kana dura seenaa mootummoota Etyoophiyaa bulchaa turani kan akka : TEWDROS, VOA afaan oromoo gabaasa waa'ee Muslimoota Itiyoopiyaa guyyaa 9-11-2012. 2-maaliif gaafiin teenya deebisaa dhabde? 3-hariiroo humnoota farra-islaamaa biyya keysaafii alaa, caasaa, jaarmayaa fii sochii isaanii. Haata'uu garuu seenaan kun hujii boonsaa dalaydanii fi dogoggoroota tokko tokko godhameen walmakee arra dhaloota haaraya oromo biratti bifa addaa qabaachaa akka deemaa jirruufi daranuu haalli kun hindhaqabaminne yoo ta'e seenaa qabsoo oromoo keessatti galmee gurrattiin akka dibamuufi deeminnu xinxalluu hindandeettan jedhee hinyaadu. - Woraqaan qorannoon kun baay’atee qaamota adda addaa ( mana dubbisaa, waajjiraalee aadaa fi turiiziimii fi kan biroo) keessa ol taa’uu qabu. Haalli akkasii yeroo sanatti waan hin beekamneef dubbichi nama kitaaba kana barreesse fi qondaaltoota mootichaa baay’ee kan rifachiise ture. Addi Bilisummaa Oromoo du’aan boqochuu gooticha Koloneel Aliyyiii Cirriitiin gaddi itti dhagahame guddaa tahuu ibsa. Sirni Gadaa diimookraatawaa ta’uu isaa beektoonni seenaa fi saayinsii hawaasaa hedduun mirkaneessanii jiru. com - BREAKING #Oromo and #Ethiopia News and Music Video. Badhaasni idil-addunyaa kun bu'aa hojii hoggansa paartiifi qabsoo ummata keenyaa ta'uu isaa amana. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya'uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Obbo Baqqalaan qorra, cabbii, bokkaa fi aduu utuu hin sodaatiin hiriira bahuu, hawaasa Seenaa oromoo ijaaruu, gorsuu, ebbisaa kan turan hangafa Oromoo ti. FinfinneeN iddoo jaarmiyaaleen mootummooota gamtoomanii itti argamuu fi wiirtuu siyaasa fi diplomaasiin addunyaa keessatti gaggeefamuudha. Tattaaffiin Afaan Oromootiif Qubee barbaaduuf jalqabe seenaa oromoo, hamilee finiintuufi fedhii cimtuudhaan itti fufte. See more ideas about Oromo people, Obama 2008 and Top search engines. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji’a Seenaa Dubartootaati. Waan ifatti maqaa isaan daldalamu argaa callisuun ummata kanaaf yaadus miti. namni Hundsaa Waaqwayyaa jedhamus kitaaba afaan Oromoo 'ABC'BU'UURA AFAAN OROMOOFI AFOOLA OROMOO' jedhu maxxansee dhaloota lammiisaa ta'an biraan ga'ee dirqama isarraa eegamu raawwatee jira. 50th Anniversary of Oromo Struggle for Freedom led by Gen. Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni qarooma mataasaanii ummataan jijjiiruuf yaale osoo hintaane, qarooma "asaasa waaqaatiin" ('word of wisdom') akka waaqni yookiin uumaan ummata barsiisetti jiruufi jireenya ummataa keessatti iddoo guddaa. 24 SEENAA JIREENYA QOPHEESSAA jireenya nama kitaaba kana sinii qopheessee irraa xiqqoo haaa ilaalluu. Akkasumas ummatni olla Oromoo kan afaan Oromoo akka afaan lameessotti may itti bahanis gara miliyoonaa 20 gahu. keessatti nama dhuunfaa tokkorratrti kan geggeeffame seenaa hawaasummaa uummata balaa Oromoo ilaaluuf kan yaaledha. kitaaba kana keessattii kaayyoo fii hikmaa hajjiin godhamteeftu ibsama. Home; Contact; Terms of. Qopheessaan kitaabaa kanaa muhammad sabaah sheikh said siraaj jedhama. Yeroon kun Oromoodhaaf yeroo itti meeshaa waraanaa baranee gahaatti hidhachuudhaan of ittisan malee yeroo itti meeshaa aadaadhaan qabaniyyuu hiikkachiifaman tahuun irra. Kitaaba kana abbaa kitaabaa obboleysa kiyya Jaafar Bayaan wajjiin mara isaa dubbiseetin jira, nin kajeela kitaaba kana Afaan Oromoo warra dubbisu akka hedduu kan fayyadu tahu. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Qeerroon Seenaa Abbootii isaa Injifannoon akka Goolabu shakkiin hin jiru. dissertations. 002-Surah Al-Baqarah Ayat 1-141. Qabsoon keenya fi sochiiin nagaan godhamu kun ummata nagaa saba kamuu, lammii kamuu fi nam tokkeenis tahe gurmuun kan nagaan hojjatatee bahee galu ykn qabeenya isaa kan target godhate miti. Kitaaba kana gara Afaan. Kitaabolee seenaa gurgurdoo jechuunis faruu,iyyoob, kufaalee,: kitaabolee seenaa warraa xixiqqoo, jechuunis makibib, weddu wedduu caaluu, saqoqaa ermiyaas fa;ati. The united nation international human right convention paragraph 9, 10, and 11 declare no citizen of any country shall be arrested without reasonable ground of conviction; and if he or she is indicted in any kind of charge or wrong doing, it states the right of the subject to be presented in front of a legitimate court in early possible time. We are not the biggest but we are working hardest. PDF ebooks Search. Jalqaba Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga diqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. Faalamni Faala mni qilleensaa guddina dinagdee addunyaarratti dhiibbaa geessisaa jira. Sirna eebba kitaaba kanarratti hayyoonni fi, keessummoonni kabajaa hedduun qoodarraa fudhachuu kan nutti human obbo Kaalid, seenaan ummata Oromoo kanaan dura awwaalamee ture, hayyoota keenyaan muldhachuun isaa daran kan nama gammachiisuudha jedhan. Seenaan kun , Seenaa Qabsoo Ummata Oromoo akka Galaanaa bal'atu keessaa faldhaanaan amma qicachuuti. Akkoo Manooyyee,Aster Gannoo,Masulee Saaqqoo,Gannee Gummittii fi. Waayee dhaaba kanaa yeroo baayyee deddeebi'ee sitti himee jira. Seenaa Jaalalaa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Seenaa Oromoo dabsee waan barreeysseef, seena barreeysitoota isa booddee barreeysaniis karaarra dabsee jira. This is the Qubee known to us today. Gootummaan gama hundaan Biyya keessatti rawwatamaa jiru, hegaree seenaa kijibaa Biyya Itooophiyaaf kan xumuraati. Mohammad hayyuu kennaa guddaa qabanii fi sabboonaa Oromoo afaan, seenaa fi aadaa saba isaaniif hedduu gumaachani. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Kitaaba kana keessatti barruu lamaatu jira. Please enter your name. 50th Anniversary of Oromo Struggle for Freedom led by Gen. Orumummaa dhigaan qofa osoo hin taane simannaa ummata Oromoonis kan argamudha. Qajeelcha Qabiyyee Kitaabilee Deeggarsaa Barumsa Afaan. 2-maaliif gaafiin teenya deebisaa dhabde? 3-hariiroo humnoota farra-islaamaa biyya keysaafii alaa, caasaa, jaarmayaa fii sochii isaanii. 3bab8f9f9d Get Free Read Online Ebook PDF Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaa Download at our Ebook Library. The Muslims denounce the continued government interference in the religious affairs; they also highly demand an indoctrination of the mass with Ahbash ideology (called by the people "the Ahbashism Campaign") to come to an end; the right of the public to elect the leaders of the Muslim community is the third request. ABO/001/2015-2016 Guyyaa: 12/30 /2015-2016 Guyyaa WBO fi bara haarawaa 2016 ilaalchisuun dhaamsa Adda Bilisummaa Oromoo 2015 xumurree, 2016 yeroo jalqamnu akkuma hunda keenyan hubatamu gaddafi gammachuu uf duuba deebine itti. Download our kitaaba seenaa ummata oromoo eBooks for free and learn more about kitaaba seenaa ummata oromoo. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Yeroo turtii yunivarsichaa keessaattii dabaarseen qabxii gaari galmeessaa bara ittii eebbifamu kana sakoondii , daqiiqaa ,sa'aattii guyyaa fi torbaanittii lakkawwaattee eegaalee ture. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. SEENAA GABAABAA ARTIST USMAAYYOO MUUSAA. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. rabbi umurii dheeraa isinii haa kennu! Melkamu. Free PDF ebooks (user's guide, manuals, sheets) about Kitaaba afaan oromoo pdf ready for download. Hojiin Gadaa Duudhaa Oromoo irratti waan hundaa'uuf Oromoo biratti kabajaafi jaalala guddaa qaba. afaan amaratiin “Lazii hullu Qimamuu Mammo naw jedhe”jedhu. On Uummata Oromoo waliin ta'uun. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Seenan kunii namoota hedduu biratii dhageetii guddaa qabaatus, kanneen seenaan kun dhugaa ta’usaa kan shakkan baayye dha. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Jibbiinsaafi diinummaa Oromoorraa akka ifatti mul'ata. 76 Ummati Oromoos, yoo kana ta’e malee, dhaabota akka:Shanee, KSO, OPDO fi Federaalawaa bakka bu’aa isaa godhee fudhachuu hin qabu. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. dhimma kana keessaati kayyoon dhimma konsartii kana kan dhimma siyaasa biroo ofi keessa qabu osoo hintaane ummata oromoo akkuma jiruun hirmaachise akka ummata sanaaf deegarsii cimaan argamuudha. (Book, ) [] This Afaan Oromoo Bible app supports parallel reading in split window for reading two bibles. SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO.